numery (cyfr & liczb)
numbers - les nombres

polski English français
0 zero   " zéro
1 jeden   one un, une
2 dwa   two deux
3 trzy   three trois
4 cztery   four quatre
5 pięć   five cinq
6 sześć   six "
7 siedem   seven sept
8 osiem   eight huit
9 dziewięć   nine neuf
10 dziesięć   ten dix


polski
11 jedenaście
12 dwanaście
13 trzynaście
14 czternaście
15 piętnaście
16 szesnaście
17 siedemnaście
18 osiemnaście
19 dziewiętnaście
polski
20 dwadzieścia
30 trzydzieści
40 czterdzieści
50 pięćdziesiąt
60 sześćdziesiąt
70 siedemdziesiąt
80 osiemdziesiąt
90 dziewięćdziesiąt


polski English français
100 sto   hundred cent
1 000 tysiąc   thousand mille
1 000
000
milion   million "
1 000
000
000
miliard   billion milliard


polski English français
1o pierwszy   first premier
2o drugi   second deuxième
3o trzeci   third troisième


polski English français
1/2 jedna druga, połowa half un demi, une moitié
1/3 jedna trzecia third un tiers
1/4 jedna czwarta quarter un quart
% procent percent pourcent(age)
kalkulator calculator calculatrice200 - dwieście
300 - trzysta
400 - czterysta
500 - pięćset
600 - sześćset
700 - siedemset
800 - osiemset
900 - dziewięćset