pytanie / pytania - question(s)

polski English français
Kto?   Who? Qui ?
Co?   What? Quoi ?
Który?  
Która ?
Which? Quel ?
Quelle ?
Czy ...?  
Do ...?
... ? Est-ce que ... ?
Jak?   How? Comment ?
Ile?   How much? Combien ?
Kiedy?   When? Quand ?
Dlaczego?   Why? Pourquoi ?
bo  , ponieważ because ... parce que ...
odpowiedź / odpowiedzi answer(s) réponse(s)


polski sound / son English français
Gdzie?   [Gdje?] Where? Où ?
wszędzie [vchindje] everywhere partout
nigdzie [nigdje] nowhere nulle part